Skip to main content

Itsudatsukodo to shakaiteki kizuna no tsuyosa no kankei ni tsuite -- sogosayoteki kenchi karano kento (The relationship between delinquent behavior and social bonds, from the standpoint of interaction theory)

Published:
Authors: Kobayashi, Kyoko
Type: Journal Article