The 6-item Kessler psychological distress scale to survey serious mental illness among Chinese undergraduates: Psychometric properties and prevalence estimate

Publication Authors

Kang, Yu-kun,Guo, Wan-jun,Xu, Hao,Chen, Yue-hui,Li, Xiao-jing,Tan, Zheng-ping,Li, Na,Gesang, Ze-ren,Wang, Ying-mei,Liu, Chang-bo,Luo, Ying,Feng, Jia,Xu, Qiu-jie,Lee, Sing,Li, Tao

Publisher Information

Type: 
Academic Journal
Year: 
2015
Date Note: 
Nov-15
Publisher: 
Comprehensive Psychiatry